Sound to light

Sterownie dźwiękiem

FreeStyler DMX umożliwia sterowanie zestawem oświetleniowym za pomocą sygnału dźwiękowego. Za sterowanie dźwiekiem odpowiadają dwa okna:
Sound 2 Light - odbiera sygnał z karty dźwiękowej i przetworzone impulsy przekazuje do:
Sound to Light - w którym określamy jak Freestyler ma "reagować" na dźwięk.

Sound 2 Light

Sound 2 Light to "beat detektor" dla freestylera - przechwytuje dźwięk z wybranej karty dźwiękowej, analizuje i oblicza nabicia. Beat jest wysyłany do Sound to Light.

1   → Start/Stop - włącz/wyłącz przesyłanie komunikatów do Sound to Light
2   → Config - konfiguracja WIĘCEJ>>
3   → Beat - nacisnięcie powoduje manualne wyzwolenie uderzenia, dodatkowo dioda sygnalizuje wykrycie beatu
Niebiesko-zielone diody po prawej sygnalizują stan dla multiplier/divider (okno Config)
4   → AGC - Automatic Gain Control - automatyczna kontrola czułości, poniżej miernik i suwak do manualnej regulacji (7)
5   → ATC - Auto Treshold Control - automatyczna kontrola progu, może pomóc w wykrywaniu uderzeń, poniżej miernik i suwak do manualnej regulacji (9)
6   → ABC - Auto Beat decay Control - automatyczna kontrola zanikania uderzenia, współpracuje z licznikiem BPM, poniżej suwak do manualnej regulacji (10)
7   → Gain - suwak do manualnej regulacji czułości, po prawej miernik (UV), powyżej (7a) aktualne ustawienie
8   → Beat Freq - suwak regulujący częstotliwość powodującą wyzwolenie uderzenia, powyżej (8a) aktualne ustawienie
9   → Thr - Threshold - suwak do manualnej regulacji progu zadziałania, po prawej miernik (Beat)
10   → Beat Decay - suwak regulujący czas zanikania uderzenia, powyżej (10a) aktualne ustawieni
11   → BPM - Beat Per Minute - ilość uderzeń na minutę
12   → w tym miejscu wyświetla się informacja o działaniach wtyczki i ewentualnych błędach (zgodnie z ustawieniami w Config)

Config

1   → Configuration - główne ustawienia wtyczki:
Audio source   → z rozwijanej listy wybierz źródło dźwięku (np. mikrofon laptopa, czy wejscie liniowe karty dźwiękowej
On top   → okno zawsze na wierzchu
Auto Start   → po uruchomieniu wtyczki automatycznie włącz Start
2   → Beat multiplier/divider - beat mnożnik / dzielnik:
DIVIDES THE BEAT
OFF/2/4/6/8   → podziel beaty o podaną wartość
M/D   → przełącz okno w tryb mnożenia
MULTIPLIES THE BEAT
1/2/3/4   → podmnóż beaty o podaną wartość
K/G   → Keep on going - trzymaj tempo
M/D   → przełącz okno w tryb dzielenia
3   → Sequence restarter - podczas korzystania z mnożnika/dzielnika beatów istnieje możliwość, aby ponownie uruchomić wybrane sekwencje od kroku 1 w momencie gdy zostanie wykryte prawdziwe uderzenie. Wybierz z listy sekwencję.
4   → Beat Flash - pozwala przydzielić jeden lub więcej przycisków override do kontroli dźwiękiem. Z rozwijanej listy wybierz przyciski overide, po prawej wyreguluj czas trwania "wciśnięcia" (od 100 do 10000 ms).
5   → Other - inne ustawienia:
Show debug messages   → pod licznikiem BPM program pokaże informacje o działaniu i ewentualnych błędach

Sound to Light

W oknie określamy reakcję Freestylera na odbierany dźwięk.

1   → Running.../Paused - uruchom/wstrzymaj wysyłanie komunikatów do urządzeń
2   → Trigger - wyzwól manualnie- każde kliknięcie generuje beat
3   → Jump to next scene - sterowanie sekwencjami i DMX400. Podczas korzystania z tego trybu można wybrać, które sekwencje są sterowane w rytm muzyki. Każde uderzenie będzie w wybranej sekwencji przełączało kolejne kroki. Wybrane sekwencje nie będą działać zgodnie z zaprogramawanym w nich czasem/długością kroków. Pamiętaj, aby w oknie Cuelist w wybranych sekwencjach zaznaczyć "React to sound" WIĘCEJ>>
4   → Random DMX value   → generuje losowe wartości dla kanałów: gobo, kolor, pan/tilt z każdym kolejnym uderzeniem zmieniając wartość. Aby urządzenie działało w tym trybie, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie urządzenia i zaznacz opcję "React to sound" WIĘCEJ>>
Po zaznaczeniu aktywne stają się następne pola:
5   → rozwijane menu:
Each fixture separately   → każde urządzenie otrzymuje inne wartości
By fixture group   → każda grupa urządzeń otrzymuje inne wartości
6   → lista wyboru grupy, po zaznaczeniu "enable group", wybrana grupa urządzeń otrzyma identyczne komunikaty, funkcji można używać wraz z opcją "Each fixture separately" (5)
7   → Blackout if no sound is detected - wyłącz światło jeśli nie wykryto dźwięku
8   → Start sequences if no sound is detected - uruchom sekwencję jeśli nie wykryto dźwięku przez określony czas (8a)
9   → Pan / Tilt Fade łagodne (Fade)/nagłe (Snap) zmiany wartości w kanałach pan/tilt pomiędzy kolejnymi uderzeniami. Suwakiem (9a) poniżej ustaw szybkość narastania/opadania wartości
10   → Pan ch / Tilt ch - minimalne/maksymalne wartości kanałów pan/tilt - zmień ustawienia, aby ograniczyć ruchy głowicy np. w kierunku parkietu, przyciskiem "Reset" zresetuj ustawienia
11   → DMX400 react to sound - wysyłaj impulsy do wtyczki DMX400