Edit

Menu programu

Menu dostępne również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pustym fragmencie pola roboczego.

Background   → Wybierz obrazek dla tła głównego okna programu. Rozdzielczość zależy od ustawień monitora komputera.
Groups...   → Otwiera okno dla edycji grup urządzeń. WIĘCEJ>>
Move fixtures   → Po zaznaczeniu umożliwia dowolne ułożenie obrazków urządzeń w głównym oknie programu. Po prostu zaznacz urządzenie i przesuń w dowolne miejsce.
Rearrange All   → Ustawia domyślnie wszystkie obrazki urządzeń.
Save as favorite   → Zapisz aktualne wartości dmx wysyłane do urządzeń jako ulubione, do przywołania funkcją FAVORITE w pasku narzędzi.
Save as startup values   → Zapisz aktualne wartości dmx wysyłane do urządzeń jako startowe, będą wysyłane do urządzeń bezpośrednio po uruchomieniu programu.
Save as shutdown values   → Zapisz aktualne wartości dmx wysyłane do urządzeń jako zamykające.
Apply shutdown values o exit   → Wartości dmx zapisane funkcją "Save as shutdown values" zostaną wysyłane do urządzeń jako ostatnie po zamknięciu programu.