Output

Monitorowanie wyjść dmx

Menu umożliwia monitorowanie i blokowanie wyjść dmx.
Show Output   → okno monitorujące wyjście dmx WIĘCEJ>>
Lock Output   → blokada wszystkich wyjść dmx. Wszystkie kanały zostaną zablokowane (komunikaty nie będą wysyłane do urządzeń). Jednocześnie ikony urządzeń na ekranie zostaną oznaczone jak na obrazku:

Show Output

Monitorowanie kanałów wyjściowych

Okno w czasie rzeczywistym monitoruje stan kanałów wyjdciowych dmx, czyli inormuje o aktualnych wartościach dmx wysyłanych do urządzeń.

Opis:
1   → wybór monitorowanego wyjścia
2   → kanał dmx - liczba informuje o tym który kanał jest wyświetlany jako pierwszy w rzędzie patrząc od lewej, na przykładzie pierwszy rząd zaczyna się od kanału 385, drugi od 393 itd...
3   → każde pole oznacza kolejny kanał, szary kolor informuje o tym, że do tego kanału nie zostało przyporządkowane żadne urządzenie
4   → czerwony kolor pola sygnalizuje, że kanał został zmanipulowany. Przez zmanipulowanie należy rozumieć "patchowanie" (przesłanie) do innego kanału (opcja Patch w ustawienich programu), zastosowanie korekty przesunięcia (Correction w ustawieniach programu) WIĘCEJ>>, lub zastosowanie jednej z opcji dostępnej po kliknięciu na pole lewym przyciskiem myszki (patrz niżej)
5   → kanały wykorzystywane przez urządzenia, każdy kolejny odcień niebieskiego rozgranicza kolejne urządzenia, cyfra u góry pola informuje o aktualnie wysyłanej wartości dmx, poniżej informacja za jaką funkcję w przypisanym urządzeniu kanał odpowiada
6   → po najechaniu myszką na pole kanału, w tym miejscu wyświetla się informacja o tym czy kanał został zmanipulowany (patrz punkt 4), jeśli tak program wyświetli informacje jak zostało to dokonane oraz wyświeli wartość. np korekcji

Opcje dostępne po kliknięciu na pole kanału prawym przyciskiem myszy:

Invert Channel   → odwrócenie wartości w kanale, gdzie 127 to "środek" (normalnie 0-255, po odwróceniu 255-0)
Disable channels   → wyłącz kanał, jego wartość zostanie zachowana jak w momencie wyłączenia
Remove Channel from playback   → wyłącz kanał z sekwencji
Reset channel settings   → zresetuj w kanale wszystkie modyfikacje dostępne w tych opcjach
Reset all channel settings   → j.w. dla wszystkich kanałów
Set as lowest limit   → wysteruj urządzenie tak, aby program wysłał na wybranym kanale odpowiednią wartość dmx, a następnie wybierz tą opcję, program nie wyśle do urządzenia niższej wartości niż zaznaczona
Set as highest limit   → j.w., program nie wyśle do urządzenia wyższej wartości niż zaznaczona
Remove limits   → usuń powyższe limity wartości.