Cue

Odtwarzanie sekwencji

Podstawowe okno odtwarzania we FreeStylerze. Umożliwia odtwarzanie jednej lub wielu sekwencji w jednym momencie.

Opis funkcji

Cue

1   → Fast Cue selection - okno szybkiego wyboru zapisanych wcześniej list cue
2   → Cue options - opcje dla cue WIĘCEJ>>
3   → Quicksave cue - szybki zapis listy cue
4   → Save cue - zapisz listę cue
5   → Insert sequence - wstaw sekwencję do listy, z otwartego okna przeciągnij myszką wybraną sekwencję do jednego z dwudziestu pól (8)
6   → Play - odtwórz sekwencję (aby przypisać do przycisku skrót klawiaturowy, wybierz "Toggle sequence 1-20" lub "Start sequence 1-20" WIĘCEJ>>)
7   → Set chaserspeed - prędkość odtwarzania (kliknięcie prawym przyciskiem myszy przywraca wartość 100%)
8   → - pole wyświetla nazwę przypisanej sekwencji, kliknięcie prawym przyciskiem otwiera opcje dla sekwencji WIĘCEJ>>
9   → - pole wskazuje aktualnie odtwarzany krok i całkowitą ilość kroków (np.1:4)
10   → Scene time - pole informuje o długości aktualnie odtwarzanego kroku (w sekundach)
11   → Scheduler time - pole pozwala wprowadzić godzinę o której, lub czas po odliczeniu którego sekwencja ma się uruchomić, zobacz opcje WIĘCEJ>>
12   → Release all and disable overidebuttons - wyłącz wszystkie zmiany wprowadzone ręcznie oraz przyciski override po kliknięciu Play
13   → Loop on/off - odtwarzanie sekwencji w pętli
14   → Reverse - odtwarzanie sekwencji od tyłu
15   → Random - losowe odtwarzanie kroków
16   → Restore values - przywracanie wartości startowej dmx po zatrzymaniu sekwencji WIĘCEJ>>
17   → React to sound - sekwencja reaguje na dźwięk
18   → React to tap/manual trigger - reagowanie sekwencji na przyciski Tap tempo i Manual trigger (21,22)
19   → Disable all fades - pomiń w sekwencji atrybuty Fade
20   → Master speed - skaluje prędkość wszystkich sekwencji w oknie cue, dzięki temu nie trzeba zmieniać każdej z osobna. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy przywraca prędkość 100%
21   → Manual Trigger - ręczne sterowanie, każde kliknięcie przesuwa sekwencje o jeden krok. Po włączeniu prędkość jest kontrolowana ręcznie, a długość kroków w sekwencji jest pomijana. Kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk, aby przywrócić kontrolowanie prędkości przez sekwencje. Uruchomienie sygnalizowane pomarańczową kontrolką obok przycisku.
22   → Tap Sync - synchronizacja do uderzeń, kliknij dwa razy w przycisk (np. zgodnie z tempem muzyki), długość kroków w sekwencji będzie odpowiadać nabiciu (zapisana długość kroku przestaje mieć znaczenie). Aby wyłaczyć funkcję kliknij prawym przyciskiem myszki. Uruchomienie i tempo nabicia sygnalizowane niebieską kontrolką obok przycisku.
23   → Release All - wyłącz wszystkie ręczne zmiany - jeśli podczas odtwarzania zmienisz w urządzeniu, ręcznie ustawienia, będą one nadrzędne nad sekwencją, aż do kliknięcia tego przycisku
24   → Disable Buttons - wyłacz wszystkie przyciski override (są one nadrzędne nad sekwencjami cue)
25   → Reset - zresetowanie czasu PC timecode Elapsed (11), (po uruchomieniu funkcji Enable timecode w opcjach)
26   → Start Timer/Freeze - start/pauza odliczania czas PC timecode Elapsed (11)(po uruchomieniu funkcji Enable timecode w opcjach)

Cue options

Insert sequence   → wstaw sekwencję do listy cue, z otwartego okna przeciągnij myszką wybraną sekwencję do jednego z dwudziestu pól
Save cue   → zapisz listę
All speed to 100%   → zresetuj wszystkie suwaki prędkości do wartości 100%
Reset Masterspeed on cue load   → zresetuj wszystkie suwaki prędkości przed załadowaniem listy cue
Restore only intensity channels   → przywróć tylko wartości kanałów intensity
S2L: wait until triggered   → czekaj na wyzwalanie dźwiękiem
S2L: auto resume when S2L is pauzed   → auto odtwarzanie kiedy brak dźwięku
Enable timecode   → włącz kod czasowy, sekwencja zostanie uruchomiona wg czasu, dostępnę dwie opcje:
PC timecode Elapsed - czas odliczany jest od zera do czasu wprowadzonego w ramce "HH:mm:ss" (11)
PC timecode Realtime - czas jest liczony wg zegara komputera, sekwencja zostanie uruchomiona o godzinie wprowadzonej w ramce "HH:mm:ss" (11)
Loop all Sequences   → odtwórz po kolei wszystkie sekwencje
Always start with 1st Scene   → zawsze zaczynaj odtwarzanie od pierwszego kroku w sekwencji
Cue Multiselect always enabled   → odtwarzanie wielu sekwencji jednocześnie zawsze włączone
Compact view   → uproszczony widok okna cue (zostają ukryte wszystkie opcje dodatkowe dla sekwencji- od 11-19 na drugim obrazku)
Cuelist Buttons Visible   → widoczne przyciski wyboru list cue
Clear list   → wyczyść listę

Sequence options

Edit sequence   → edytuj zaznaczoną sekwencję, otwiera panel Create Sequence WIĘCEJ>>
Remove sequence   → usuń wybraną sekwencję z listy
Insert sequence above this one   → wstaw sekwencję w miejsce powyżej
Release all before sequence - wyłącz wszystkie zmiany wprowadzone ręcznie oraz przyciski override po kliknięciu Play
Loop sequence - odtwarzanie sekwencji w pętli
Reverse sequence - odtwarzanie sekwencji od tyłu
Random steps - losowe odtwarzanie kroków
Restore values when sequence stops - przywracanie wartości startowej dmx po zatrzymaniu sekwencji WIĘCEJ>>
React to sound - sekwencja reaguje na dźwięk
Disable tap sync/manual trigger - reagowanie sekwencji na przyciski Tap tempo i Manual trigger (21,22)
Disable fades in sequence - pomiń w sekwencji atrybuty Fade

Cuelist

1   → Cuelist options - opcje dla cuelist WIĘCEJ>>
2   → Insert cue - wstaw sekwencję do listy, z otwartego okna przeciągnij myszką wybraną listę cue do jednego z szesnastu pól (5)
3   → Switch layout - przełącza widok listy, znika cała sekcja cue, pozostaje 16 przycisków cuelist
4   → Page - strona (zakładka) z przyciskami cuelist, kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwie otwiera menu:
Add page - dodaj zakładkę, można utworzyć łącznie sześć stron
Rename page - zmień nazwę zakładki
Remove page - usuń zakładkę
5   → szesnaście przycisków umożliwiających wybór cuelist. Kliknij prawym przyciskiem myszki na przycisku aby rozwinąć menu:
Clear cuelist button - wyczyść zawartość przycisku
Edit cuelist - edytuj cue listę przypisaną do przycisku
Insert cuelist - połącz listę cue z przyciskiem

Cuelist options

Add page   → dodaj nową stronę
Insert cuelist   → wstaw listę cue
Clear cuelist buttons   → wyczyść wszystkie przyciski cuelist
Rearrange by drag and drop   → rozmieszczanie przeciągnij i upuść
Do not restore channels   → nie przywracaj kanałów
Restore only shutter channels   → przywróć tylko kanały shuttera
Restore channels to fixture defaults   → przywróć domyślne kanały urządzenia
Keep cuelist running   → zachowaj uruchomioną cuelist
Load cue only   → tylko załaduj listę cue, nie uruchamiaj automatycznie sekwencji po załadowaniu listy
Disable previous cuelist first   → wyłącz poprzednio uruchomioną cuelist

Odtwarzanie sekwencji w oknie cue

Najszybszym sposobem na odtwarzanie we FreeStylerze jest po prostu załadowanie przygotowanych sekwencji do cue i wciśnięcie Play.
Jeśli w opcjach cue odznaczysz "Cue Multiselect always enabled" (WIĘCEJ>>), a w opcjach cuelist zaznaczysz "Load cue only" (WIĘCEJ>>),to w jednym momencie będzie można odtworzyć tylko jedną sekwencję, tzn. wcześniej odtwarzana sekwencja zostanie automatycznie zatrzymana po uruchomieniu nowej.

Bardziej zaawansowanym sposobem dającym też więcej możliwości jest użycie Cuelist Buttons (przyciski po prawej stronie okna cue).

Przyciski Cuelist Buttons umożliwiają ładowanie całej listy naciskając jeden przycisk. Ładowane są wszystkie sekwencje z opcjonalnymi ustawieniami i indywidualnymi prędkościami. Jeśli w opcjach cuelist odznaczysz "Load cue only" (WIĘCEJ>>), a w opcjach cue zaznaczysz "Cue Multiselect always enabled" (WIĘCEJ>>) to wcisnięcie przycisku cuelist spowoduje automatyczne uruchomienie wszystkich powiązanych z nim sekwencji.
Używając Cuelist Buttons kompletna scena składa się z wielu (do 20) małych sekwencji, oczywiście należy w tym przypadku zwrócic uwagę na to, żeby komunikaty z poszczególnych sekwencji się nie nakładały, np. każda z sekwencji dotyczy innych grup urządzeń.
Cuelist zapisuje w buttonach wszystkie opcje dostepne dla odtwarzania sekwencji włącznie z ustawieniami Timecode.