Create Sequence

Tworzenie i edycja sekwencji

Edytor sekwencji jest w stanie tworzyć i edytować sekwencje które następnie mogą być odtwarzane na trzy sposoby: Cuelist, Submasters, Override Buttons.

Opis funkcji

Copy, Paste...

Copy   → kopiuj bieżący krok
Paste   → wklej
Cut   → wytnij bieżący krok
Undo changes in current step   → cofnij zmiany w bieżącym kroku

Monitor

Step 1 / 6   → bieżący krok / całkowita ilość kroków
Fade:1000   → czas przejścia pomiędzy krokami, domyślnie 1000ms
Speed: 1000   → długość kroku, domyślnie 1000ms

Time

Fade Time   → zmiana czasu przejścia pomiędzy krokami - co 500ms
Global Fade   → po zaznaczeniu, wszystkie kroki w sekwencji otrzymają ten sam czas przejścia pomiędzy krokami jak w bieżącym ustawieniu
Scene Time   → długość kroku - co 100ms, maksymalne 1 minuta
Global Scene Time   → po zaznaczeniu, wszystkie kroki w sekwencji otrzymają tą samą długość jak w bieżącym ustawieniu
Sync fade/scene time   → synchronizacja Fade Time i Scene Time, po kliknięciu program nie pozwoli na to, żeby czas przejścia pomiędzy scenami był większy niż długość kroku.

Player

Previous step / scene   → przejdź do poprzedniego kroku
Next step / scene   → przejdź do następnego kroku
Play sequence   → odtwórz sekwencję kroków

Control

1   → Add step / scene   → dodaj nowy krok
2   →Delete step / scene   → usuń bieżący krok
3   →Reload sequence   → odśwież sekwencję
4   → New sequence   → nowa sekwencja, bezpowrotnie kasuje wcześniej dokonane zmiany
5   →Save changes to all steps   → skopiuj zmiany dokonane w bieżącej scenie do wszystkich kroków
6   →Insert scene   → wstaw nowy krok
7   →Quick save   → szybki zapis
8   →Save as   → zapisz jako
9   →Open   → otwórz

Options

Disable fades between step   → pomiń przejścia Fade między krokami podczas odtwarzania w edytorze
Remove selected fixtures from sequence   → usuń wybrane urządzenie z sekwencji (usunięcie wartości DMX na kanałach urządzenia)
Clear channel values when “new” clicked   → wyczyść wszystkie wartości po kliknięciu na "New sequence"
Transparent   → edytor zapisuje tylko kanały których wartości zostały zmienione lub ustawione na "Fade" / "Snap", domyślnie wszystkie kanały są ustawione na "Off" czyli nie zostaną zapisane w sekwencji. Edytor informuje o wybranym trybie tekstem "Transparent Mode".
Static   → edytor zapisuje wszystkie kanały domyślnie ustawiając je na "Snap". Edytor informuje o wybranym trybie tekstem "Static Mode".
Create 2510 file   → utwórz plik dla DMX Martin 2510.

Open FX generator

FX jest generatorem sekwencji. Znajduje optymalną liczbę kroków i automatycznie tworzy wartości na odpowiednich kanałach DMX.

Preset

Dzięki presetom możemy wstępnie skonfigurować wartości do późniejszego wykorzystania w sekwencjach. Znacznie przyśpiesza to tworzenie nowych scen.

Fade / Snap / Off

Zmiana wartości pomiędzy krokami

Podczas tworzenia i edycji sekwencji na wszystkich dostępnych dla urządzeń panelach pojawiają się atrybuty zapisu i przejścia pomiędzy krokami
Informują one, że dany kanał urządzenia nie zostanie zapisany Off, wysłana do urządzenia wartość na kanale zostanie zmieniona w stosunku do poprzedniej w sposób płynny w czasie "Fade Time" Fade, lub nagły (czas "Fade Time" jest pomijany) Snap.
Należy zapamiętać, że jeśli podczas programowania przy jakimkolwiek kanale wyświetla się OFF, to edytor nie zapisze dla tego kanału żadnych zmian, tym samym podczas odtwarzania urządzenie nie otrzyma komunikatu.

Domyślnie w edytorze sekwencji czas przejścia i czas sceny są ustawione na równi (1000ms). Może to być oczywiście zmieniane, poniżej kilka przykładów.
Przykład oprzemy na urządzeniu led wyświetlającemu kolor czerwony i niebieski.
Długość kroku ("Scene Time") to 1000ms, dwa kroki w sekwencji:
1: Czerwony = 255 i niebieski = 0
2: Czerwony = 0 i niebieski = 255

Przykład 1 - zapis ustawiony na Fade, czas przejścia "Fade Time" 1000ms:

Przykład 2 - zapis ustawiony na Snap

Przykład 3 - zapis ustawiony na Fade, czas przejścia "Fade Time" 500ms

Przykład 4 - zapis ustawiony na Fade, czas przejścia "Fade Time" 2000ms

Save

Zapis sekwencji

Okno zapisu udostępnia kilka dodatkowych opcji:

1   → Create folder - stwórz nowy folder
2   → Rename - zmień nazwę istniejącego pliku (po zaznaczeniu wybranego), jeśli plik dodał już dodany do okna cue, override to w tych oknach również zmieni się nazwa
3   → Delete item - usuń wybrany plik
4   → Switch list content (CUELISTS or SEQUENCES) - przełącza foldery pomiędzy C:\Freestyler\chases (sekwencje), a C:\Freestyler\cues (lista cue) zmieniając jednocześnie okno w tryb "otwórz"
Add to cue   → dodaj sekwencję do ostatnio otwartego okna cue
Add to buttons   → dodaj sekwencję do okna buttons override, (należy pamiętać, że przyciski override są w stanie odtworzyć tylko pierwszy krok sekwencji!)
Add to existing cuelist   → dodaj sekwencje do istniejącej listy cue
Add to new cuelist   → dodaj sekwencję do nowej listy cue