Fixture Selection / Deselection

Zaznaczanie urządzeń

Aby wybrać urządzenie użyj Grup, lub po prostu kliknij w wybrany model. Urządzenie podświetli się na kolor zgodny z ustawieniami Setup - FreeStyler Setup - Preferences - Colors. Wybierając jednocześnie kilka urządzeń, pamiętaj, że ostatnie zaznaczone (Active Fixture) traktowane jest priorytetowo, tzn. wszystkie panele pokazują aktualne ustawienia na tym urządzeniu. (np. jeśli na kilku reflektorach wybierzesz z osobna różne kolory, to po zaznaczeniu wszystkich panel koloru wskaże barwę ustawioną na najważniejszym (priorytetowym)).
Po zaznaczeniu urządzenia/eń aktywne staną się wszystkie dostępne dla tego modelu panele, np. color, gobo itd., tym samym można rozpocząć pracę z urządzeniem.

Na pasku narzędzi znajdziesz następujące przyciski:

Fixture Selection (Select all fixtures)  → zaznaczanie urządzeń - otwiera okno edycji/wyboru grup WIĘCEJ>>
Fixture Deselection (Deselect all fixtures)  → odznacz wszystkie urządzenia (ewentualnie kliknij ponownie na wcześniej zaznaczone urządzenie lub na pusty fragment pola roboczego).

Innym sposobem zaznaczania urządzeń jest Panel wyboru urządzeń, czyli niebieski pionowy pas po lewej stronie ekranu roboczego:

W standardowym ustawieniu kliknięcie lewym przyciskiem myszy na obrazek na panelu, spowoduje zaznaczenie wszystkich urządzeń tego samego typu.
Kliknięcie prawym zaznacza grupę urządzeń z numeracją nieparzystą, kolejne kliknięcie na tą samą grupę prawym przyciskiem zaznacza urządzenia z numeracją parzystą.
Panel ma możliwość zmiany ustawień (po kliknięciu na pole zaznaczone strzałką:
Groups  → zamiast urządzeń tego samego typu, na panelu zostaną wyświetlone wszystkie zdefiniowane grupy
Expand faders automatically   → po zaznaczeniu urządzeń program automatycznie rozwinie panel Sliders WIĘCEJ>>